viernes, 26 de febrero de 2010

El Sueco

Mars, poema de Vicent Molina

Este es otro poema de Visent Molina dedicado al mes de marzo. Está recopilado en su "Calendari Suecà" escrito  en 1920 y que forma parte de su "Flors de Marche" de cuya primera edición se cumplen ahora 70 años.

Sirva como un pequeño homenaje.MARS

EL dihuit, ya de nit fosc,
els Pepes van preparant
la foguerà front sa casa,
y al efecte van posant
estores velles, caires
rastoll y palla de blat
y alguna pata de catre
que tè en la cambra aguardà,
per cuant vinga esta nit
donarli paso-bolant.

Ensén la falla en un misto,
y cuant està flamechant,
tròbes un niu de chiquillos
que seguint la van botant,
jasta qu'en quede una purna:
asó ocurrix tots els añs.

Al sendemà, no cal diro;
la clasica buñolá
acompañà de algùn trago
de aiguardent de matacà,
que li arrapa les entrañes
al mès bebedor que hià.

Sòlen haver serts abusos
en alguna convidà;
pues si el amo tè la idea
de quedar bè, clar està:
vol qu'en menchen dos o tres,
y hià que en una fartà
li agarra un colic, que apenes
si li aplega el perniolar.