martes, 12 de enero de 2010

Chiner, Vicente Molina Maset


Aquí os pongo otro de los poemas de Vicent Molina Masset recogidos en su "Calendari Suecà" editado en 1920. Este " Calendari" obtuvo un premio en los Juegos Florales de 1920. Como siempre, describe las costumbres suecanas.

CHINER.

Sempre es el dia de Reis
la festa mès obligà
de comprar la vespra casques,
pa que per la matinà
s'alegren els inosens
que no han pegat una ullà
la nit anterior pensant
lo que els Reis els deixaràn
dins de aquella sistelleta
que sa mare els arreglà
segons la familia hià,
plena de palla i garrofes
hasta la vora apretà.

Els chiquets s'alsen alegres
sense sentir la chelà
que està fent aquell matì
pues hiá dos dits de rosà,
y escarben la sistelleta
pa escuadriñar lo que hiá,
y es conformen en les coses
qu'els Magos els han deixat.

Uns troben sabates, nines
deixes que dihuen mamà:
tamborils y escopetes
y atres choguets adecuats.

Els demes dos o tres casques
segons els alcanse el bras,
si es un pobre chornaler
o es un ric acaudalat.

Mentres els pares disfruten
veent als fills engañats
creguense que els Reis eu deixen...
pasa aquell dia en un llam


Más o menos, las costumbres de Reyes que había en Sueca a principios del siglo XX se mantienen en el XXi especialmente la ilusión de los niños.

No hay comentarios: